Porady prawne i aktualności

Opłata sądowa, jak sama nazwa wskazuje, jest swoistą zapłatą dla sądu za przyjęcie i rozpatrzenie składanej sprawy. Obowiązek jej uiszczenia powstaje co do zasady zawsze. Wyjątkiem są sytuacje kiedy powód uzyska zwolnienie od kosztów sądowych.

Informacja w jakich sprawach ustawodawca przewidział właściwość wyłączną sądów

Pozwy składa się co do zasady do sądu rejonowego, a w niektórych tylko przypadkach do sądu okręgowego. Oznacza to, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują w sposób wyraźny kiedy składamy pozew do sądu okręgowego. We wszystkich pozostałych przypadkach pozew składamy w sądzie rejonowym.

Pozew co do zasady składamy do sądu miejsca, w którym mieszka lub, w przypadku osób prawnych ma siedzibę, pozwany. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków przewidujących alternatywną właściwość miejscową sądu.

W jakich sprawach ustawodawca przewidział właściwość przemienną sądów.

Pozew jest pismem inicjującym postępowanie sądowe, a zatem pierwszą czynnością w sprawie. Pozew jest pismem procesowym, a zatem musi zawierać szereg elementów minimalnych, stanowiących o jego poprawności.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868